خدمات مالي و حسابداري

از طريق صندوق توسعه فناوري‌هاي نوين كه كارگزار پارك براي ارائه خدمات مالي به شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌باشد خدماتي به شرح زير ارائه مي‌گردد:

(به زودی بارگذاری خواهد شد)

همچنين در حوزه امور حسابداري شركت‌ها نيز مشاوره‌هاي مربوطه ارائه مي‌گردد.

كارگزاران مرتبط با اين خدمات عبارتند از:

صندوق توسعه فناوري‌هاي نوين، شركت مالي و حسابداري حسيب